• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η IMS Πληροφορική ΑΕ, τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την δραστήριοτητα στον κλάδο της Πληροφορικής, έχει αναπτύξει επίσης δραστηρότητα στον τομέα των χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγει είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου τους και με πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσή τους.

Για την IMS, βασικός στόχος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Η ομάδα των οικονομολόγων που απασχολούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα της εταιρείας, φροντίζουν να είναι πάντοτε δίπλα στον πελάτη και να εξυπηρετούν τις ανάγκες του σε λογιστικά/χρηματοοικονομικά θέματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είναι πάντοτε ενημερωμένοι με τις τρέχουσες αλλαγές της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και φροντίζουν άμεσα για την εφαρμογή αυτών με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

 •  Λογιστικές
  • Λογιστική Παρακολούθηση / Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
  • Οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίων
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ και ΔΛΠ
  • Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων και MIS Reporting
  • Σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισμού
  • Διαδικασίες ΓΕΜΗ
  • Δήλωση Εκπτώσεων λόγω Τζίρου στην αρμόδια ΔΟΥ
 •  Φοροτεχνικές
  • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, ΦΜΥ κλπ.
  • Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν, Ε9)
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
  • Φορολογικός σχεδιασμός
 •  Μισθοδοσίας
  • Συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας, εκκαθάρισης οικ. αποχώρησης, λήξης σύμβασης και καταγγελίας εργαζομένων
  • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες σε περίπτωση ασθενειών, εγκυμοσύνης, εργατικών ατυχημάτων κλπ.
  • Έκδοση μηνιαίων αποδείξεων πληρωμής και μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Εκτύπωση λογιστικού άρθρου για ενημέρωση των βιβλίων
  • Κοστολόγηση προσωπικού
  • Σύνταξη και υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ
  • Έκδοση ετήσιων Βεβ. Αποδοχών και αποστολή αρχείου στο TAXIS
  • Υποβολή ΑΠΔ και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας
 •  Δήλωση προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24%
 •  Συμβουλευτικές
  • Καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας του λογιστηρίου και μελέτη βελτιστοποίησης αυτών
  • Προτάσεις για οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου εταιρείας
  • Συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής προσωπικού για πρόσληψη
  • Παροχή ενημέρωσης για τις αλλαγές του φορολογικού/νομικού πλαισίου
  • Σύνταξη ηλεκτρονικού φακέλου εταιρείας
 •  Ελεγκτικές
  • Έλεγχος για εντοπισμό φορολογικών, εργατικών, λογιστικών και ασφαλιστικών ελλείψεων
  • Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing)