• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η IMS Πληροφορική ΑΕ έχοντας εμπειρία 25 και πλέον ετών, είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής που η IMS μπορεί να σας παρέχει είναι οι παρακάτω:

 •  Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων σε θέματα πληροφορικής προς την διοίκηση για την βοήθεια στην λήψη αποφάσεων (Decision support).
 •  Συμμετοχή σε συναντήσεις που απαιτούνται γνώσεις πληροφορικής.
 •  Διαχείριση έργων πληροφορικής.
 •  Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου πληροφορικής.
 •  Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών.
 •  Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης της διοίκησης (MIS Reporting – KPI’s).
 •  Ανάλυση και σύνταξη προδιαγραφών για νέα ή υπάρχοντα συστήματα.
 •  Ανάλυση αναγκών πληροφορικής και μετατροπή σε τεχνικές προδιαγραφές.
 •  Βελτίωση της αξίας που παράγει η πληροφορική. Βελτίωση αξιοποίησης πόρων (Hardware, Software, Human Resources).
 •  Ευθυγράμμιση πληροφορικής με τους επιχειρησιακούς στόχους.
 •  Υποστήριξη στην παραλαβή έργων πληροφορικής καθώς και στην κρίσιμη φάση των δοκιμών (Acceptance Tests).
 •  Διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους προς την εταιρεία.
 •  Συνεργασία - καθοδήγηση με το προσωπικό πληροφορικής για την σύνταξη μιας μελέτης IT Governance.
 •  Μελέτη και σχεδιασμό νέων συστημάτων πληροφορικής (Functional Specs, Technical Specs).
 •  Μελέτη και σχεδιασμό συμπληρωματικών τμημάτων σε υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής.
 •  Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης.
 •  Ανάπτυξη σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) και επαναφοράς μετά από καταστροφή (Disaster and Recovery plan).
 •  Δημιουργία προτύπου τρόπου λειτουργίας και σύνταξη εγχειριδίου διαδικασιών πληροφορικής (IT Governance).