• εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης

Η IMS απευθύνεται σε πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.

IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.IMS S.A.